Opis i wyjaśnienie istoty rozbicia kelim i ich upadek w światy Bria, Jecira, Asia

101. I wyjaśniliśmy temat wzniesienia Ma’N i sens sfiry daat, które są poziomem kelim de-panim de-Za’T w świecie Nekudim, które wzniosły się do Aw’I. Aw’I otrzymali nowe światło de-A’B-Sa’G de-A’K od Zo’N de-A’K w tajemnicy kropki szuruk, opuścili niższą hej z nikwej ejnaim w pe i wznieśli swoje kelim de-ahoraim, które opuściły się w Za’T de-Nekudim. Z tego powodu i kelim de-panim de-Za’T, przylepione do kelim de-ahoraim de-Aw’I, wznieśli się również, jak powiedziano w punktach 89 i 94. W ten sposób Za’T de-Nekudim stali się Ma’N i spowodowali połączenie poziomu Aw’I panim be panim.

A ponieważ niższa hej (bhina dalet) już powróciła na swoje miejsce w pe, to ziwug de-akaa, który odbył się na masach bhiny dalet, wyprowadził dziesięć pełnych sfirot na poziomie keter ze światłem jechida, jak powiedziano w punkcie 84. Wtedy Za’T, który włączony tam w tajemnicy Ma’N, również otrzymują wielkie światło de-Aw’I. Lecz to wszystko wyłącznie na poziomie „z dołu do góry”. Ponieważ Aw’I – jest to poziom rosz de-Nekudim, gdzie odbywa się ziwug, który wyprowadza dziesięć sfirot „z dołu do góry”.

A następnie oni rozprzestrzeniają się i na poziomie guf, czyli z góry w dół, jak powiedziano w punkcie 3. I wtedy Za’T, razem z całym światłem, które oni otrzymali w Aw’I, opuszczają się na swoje miejsce w dół, i tak kończy się budowa parcufa gadlut de-Nekudim – rosz i guf. I to rozprzestrzenienie uważa się za poziom taamim parcufa gadlut de-Nekudim (patrz punkt 26).

102. Również i w parcufie Nekudim my rozróżniamy cztery poziomy: taamim, nekudot, tagin i otijet. Ponieważ jest reguła, że wszystkie właściwości, które są obecne w wyższym poziomie, objawiają się również i w niższych, lecz przy tym, w niższych dodane są jeszcze niektóre rzeczy.

Mówimy, że główne poziomy parcufa nazywane są taamim. I po tym rozprzestrzenieniu odbywa się bitusz or makif i or pnimi. Za pośrednictwem tego bitusz stopniowo oczyszcza się masach, dopóki nie zrówna się z masachem w pe de-rosz. A ponieważ or elion nigdy nie przestaje świecić, to ono łączy się z masachem na każdym poziomie awijuta w procesie jego oczyszczenia. Inaczej mówiąc, kiedy masach oczyszcza się od bhiny dalet do gimel, na niego wychodzi poziom hochma, a kiedy przechodzi do bhiny bet, na niego wychodzi poziom bina, a kiedy przechodzi do bhiny alef, na niego wychodzi poziom Z’A, a kiedy przechodzi do bhiny szoresz, na niego wychodzi poziom malchut. I wszystkie te poziomy światła, które wychodzą na masach w procesie jego oczyszczenia, nazywane są nekudot (kropki). A reszimot świateł, które pozostały po odejściu ich z poziomu, nazywane są tagin. A kelim, które zostały bez światła nazywane otijet, litery.

I kiedy masach cały zostaje oczyszczony od awijut de-guf, on łączy się z masachem w pe de-rosz w ziwugu, i w ten sposób zostaje stworzony kolejny parcuf.

103. I to samo odbywa się w parcufie Nekudim. W nim wychodzą dwa parcufim: A’B, Sa’G, jeden pod drugim. A w każdym z nich: taamim, nekudot, tagin, otijet. Lecz teraz oczyszczenie masachu odbyło się nie z powodu bitusz or makif i or pnimi, a z powodu sądu (din) poziomu malchut mesajemet, który włączony w te kelim, jak powiedziano w punkcie 90. Z tego powodu po odejściu światła nie pozostało pustych kelim, jak to było w poprzednich trzech parcufim: Galgalta, A’B, Sa’G de-A’K, a one rozbiły się, zmarły i spadły w światy Bria, Jecira, Asia.

104. Parcuf taamim, co wyszedł w świecie Nekudim, pierwszy parcuf de- Nekudim, który wyszedł na poziomie keter, posiadający rosz i guf – jego rosz wyszła w Aw’I, a guf rozprzestrzenia się w Za’T od pe de-Aw’I i niżej.

I to rozprzestrzenienie od pe de-Aw’I i niżej, nazywa się melech a-daat. I jest to wspólność wszystkich Za’T de-Nekudim, które ponownie rozprzestrzeniły się na swoje miejsce po wzniesieniu Ma’N. Lecz ponieważ ich korzeń pozostał w Aw’I, celem dokonania ziwuga panim be panim, jak powiedziano w punkcie 95, i znajdując się tam nazywane są moach a-daat, łączący poziom Aw’I, dlatego i rozprzestrzenienie z góry w dół do poziomu guf również nazywa się tym samym imieniem, czyli król poznania, i jest to pierwszy melech de-Nekudim.

105. Wiadomo, że ilość i jakość światła dziesięciu sfirot de-rosz otwiera się również rozprzestrzenieniem z góry w dół w guf. Dlatego procesy odbywające się w rosz, odbywają się i w guf. Kiedy malchut mezdaweget powróciła z nikwej ejnaim w pe, a galgalta ejnaim i nikwej ejnaim (kelim de-panim) powróciły swoje kelim de-ahoraim (AHa’P), i światło rozprzestrzeniło się w nich, to przy rozprzestrzenieniu światła z góry w dół w guf ono było przyciągnięte również w kelim de-ahoraim de-guf. Czyli na poziom tiferet, necach, hod, jesod, malchut w światach Bria, Jecira, Asia – poniżej parsy de-Acilut.

Jednak, ponieważ siła malchut mesajemet w parsie de-Acilut wymieszana z tymi kelim, to napotykając tę siłę, światło melech a-daat zupełnie pozostawia kelim i wznosi się do swojego korzenia. A wszystkie kelim melecha a-daat zostają rozbite panim i ahor, umierają i padają w Bria, Jecira, Asia, ponieważ odejście światła z kelim jest porównywalne do odejścia życia z materialnego ciała i nazywa się śmiercią. Wtedy masach oczyszcza się od awijut bhiny dalet, gdyż te kelim już zostały rozbite i zmarły, i w nim pozostaje awijut bhiny gimel.

106. A jeżeli był zlikwidowany awijut bhiny dalet w masachu de-guf (siłą rozbicia kelim), to był również zlikwidowany awijut w malchut mezdaweget w rosz de-Aw’I. Ponieważ awijut de-rosz i awijut de-guf jest to jedno całe. Tylko awijut de-rosz jest to potencjał, działający w awijut de-guf.

Dlatego zaprzestał ziwug na poziomie keter i w rosz de-Aw’I, i kelim de-ahoraim (AHa’P, zamykający poziom keter) ponownie spadły na niższy poziom, czyli w Za’T. I to nazywa się zniknięciem ahoraim poziomu keter de-Aw’I. I stało się, że cały poziom taamim de-Nekudim – rosz i guf zniknął.

107. A ponieważ or elion nie zaprzestaje świecić, to ono ponownie łączy się z trzema poziomami awijut, który pozostał w masachu rosz de-Aw’I. Tak wyszło dziesięć sfirot na poziomie hochma. I guf z góry w dół rozprzestrzenił się w sfirę hesed, co jest drugim melechem de-Nekudim.

I również on (drugi melech de-Nekudim) był przeciągnięty w światy Bria, Jecira, Asia, rozbił się i zmarł. I wtedy zniknął w masachu de-guf i rosz również awijut bhiny gimel, jak również kelim de-ahoraim – AHa’P, kończące poziom hochma de-Aw’I, spadły na niższy poziom Za’T, jak to było powiedziane odnośnie keter.

Następnie odbywa się ziwug na awijut bhiny bet, który pozostał w masachu, na niego wychodzi dziesięć sfirot poziomu bina i guf z góry w dół, sfirot gwura, która nazywa się trzeci melech świata Nekudim, który rozprzestrzenił się do BE’A, rozbił się i zmarł. Awijut bet w rosz i guf znika, i ziwug na poziomie bina zanika również w rosz, a AHa’P biny de-rosz upadają na niższy poziom, w Za’T.

A następnie ziwug odbył się na awijut bhiny alef, co pozostał w masachu, i na niego wyszło dziesięć sfirot na poziomie Z’A. I jego guf (z góry w dół) rozprzestrzenił się w wyższą jedną trzecią tiferet, jak również i on nie mógł istnieć, odeszło z niego światło i był oczyszczony również awijut bhiny alef w guf i rosz. A ahoraim poziomu Z’A spadły na niższy poziom w Za’T.

108. I tak opuściły się wszystkie ahoraim de-Aw’I (AHa’P), ponieważ rozbicie melech a-daat zlikwidowało w Aw’I tylko AHa’P odnoszące się do poziomu keter, a rozbicie melech a-hesed zlikwidowało w Aw’I tylko AHa’P odnoszące się do poziomu hochma, a rozbicie melech a-gwura zlikwidowało AHa’P odnoszące się do poziomu bina. A kiedy zniknęła wyższa trzecia tiferet, to były zlikwidowane AHa’P poziomu Z’A.

Wychodzi, że w Aw’I był zlikwidowany cały gadlut, i w nich pozostały wyłącznie galgalta i ejnaim de-katnut, a w masachu pozostał wyłącznie awijut bhiny szoresz. A następnie masach de-guf był oczyszczony od całego awijuta, zrównał się właściwościami z masachem de-rosz i włączył się w ziwug de-akaa, co w rosz. I tam ponownie pojawiają się wszystkie jego reszimot, oprócz ostatniego poziomu, jak było powiedziane w punkcie 41. I siłą tego odnowienia wyszedł na niego nowy poziom, który nazywa się ISZSu’T.

109. Ponieważ ostatnia bhina awijuta jest utracona i pozostał tylko awijut bhiny gimel, wychodzi na niego dziesięć sfirot na poziomie hochma. A następnie, kiedy pojawił się awijut de-guf, co w nim, wychodzi z pe de-Aw’I, opuszcza się i obłacza się w miejscu haze de-guf de-Nekudim, jak powiedziano w punkcie 55, wyprowadzając w miejscu powyżej haze dziesięć sfirot de-rosz, i ta rosz nazywa się ISZSu’T.

A swój guf on wyprowadza w miejscu poniżej haze w dwie trzecie tiferet (do jej ukończenia). I jest to czwarty melech de-Nekudim. Również i on rozprzestrzenia się w Bria, Jecira, Asia, rozbija się i umiera. Tak oczyszcza się awijut bhiny gimel w rosz i guf, i kelim de-ahoraim de-rosz padają na niższy poziom w guf. A następnie odbywa się ziwug na awijut bhiny bet, co pozostał, i wychodzi na niego poziom biny. A guf, z góry w dół, rozprzestrzenia się w kelim necach i hod. I one uważane za piątego melecha de-Nekudim. I również one rozprzestrzeniają się w Bria, Jecira, Asia, rozbijają się i umierają. Przy tym oczyszczając awijut bhiny bet w rosz i guf, a kelim de-ahoraim poziomu upadają w guf. A następnie jest czyniony ziwug na awijut bhiny alef, co pozostał w parcufie, i na niego wychodzi poziom Z’A. A jego guf z góry w dół rozprzestrzenia się w kelim jesod. Jest to szósty melech de-Nekudim. Również i on rozprzestrzenia się w światy Bria, Jecira, Asia, rozbija się i umiera. Przy tym oczyszcza się awijut bhiny alef w rosz i w guf, a kelim de-ahoraim, co w rosz, padają na niższy poziom w guf.

A następnie odbywa się ziwug na awijut bhiny szoresz, który pozostał w masachu i na niego wychodzi poziom malchut. I jego stan „z góry w dół” rozprzestrzenia się w kli malchut. Jest to siódmy melech de-Nekudim. On również rozprzestrzenia się w światy Bria, Jecira, Asia, rozbija się i umiera. Przy tym oczyszcza się i awijut bhiny szoresz w rosz i guf, a ahoraim de-rosz padają na niższy poziom w guf. Tak były zlikwidowane wszystkie kelim de-ahoraim de-ISZSu’T i były rozbite wszystkie kelim wszystkich Za’T de-Nekudim, które nazywane są siedem melechim.

110. I zostały wyjaśnione taamim i nekudot, które wyszły w dwóch parcufim: Aw’I i ISZSu’T de-Nekudim, i które nazywane są A’B i Sa’G. W Aw’I wyszły cztery poziomy – jeden poniżej drugiego: keter (istaklut ejnaim de-Aw’I), hochma (gufa de-Aba), bina (gufa de Ima), Z’A (jesod de-Aw’I). Od nich rozprzestrzeniły się cztery gufim: melech a-daat, melech a-hesed, melech a-gwura i melech jednej trzeciej tiferet powyżej haze.

I te cztery gufim rozbiły się jak panim tak i ahor. Lecz na poziomie rosz, czyli w czterech poziomach Aw’I, pozostały wszystkie ich kelim de-panim, czyli poziomy galgalta ejnaim i nikwej ejnaim na każdym poziomie, które były u nich od czasu katnut de-Nekudim. I tylko bhinot ahoraim każdego poziomu, które połączyły się z nimi podczas gadlut, były zlikwidowane z powodu rozbicia. One spadły na niższy poziom, jak to było do wyjścia gadlut de-Nekudim (patrz punkty 76, 77).

111. To samo odbyło się w parcufie ISZSu’T. Tam wyszły cztery poziomy jeden pod drugim: hochma (istaklut ejnaim de-ISZSu’T), bina, Z’A i malchut. Od nich rozprzestrzeniły się cztery gufim: melech dwóch niższych trzecich tiferet, melech poziomu necach i hod, melech poziomu jesod i malchut. I te cztery gufim rozbiły się jak panim tak i ahor. Lecz w rosz, w czterech poziomach de-ISZSu’T, pozostały kelim de-panim, i tylko ahoraim były zlikwidowane i spadły na niższy poziom z powodu rozbicia.

I po zlikwidowaniu tych dwóch parcufim Aw’I i ISZSu’T, wyszedł jeszcze poziom – M’A w Nekudim. I od niego nie było rozprzestrzenienia poziomu guf w pełnym znaczeniu tego słowa, jak było wyjaśnione w Talmudzie Dziesięciu Sfirot.