Kto mierzy poziomy w świecie Acilut

84. I są pytania. Wiadomo, że w masachu Aciluta jest wyłącznie bhina szoresz awijuta, która nazywa się mecach, w którym jest obecne światło wyłącznie poziomu nefesz. Kto wpływa na to, żeby wynikło pięć parcufim w Acilucie: Atik, A’A, Aba we Ima i Zo’N? Gdzie Atik – poziom jechida, A’A – haja, Aba we Ima – neszama, a Zo’N poziom ruach.

To pytanie ma również odniesienie do świata Nekudim, przecież wiadomo, że nie pozostało w masachu nic, oprócz awijuta bhiny alef, który nazywa się nikwej ejnaim. W jaki sposób wychodzi pięć parcufim w Nekudim?

85. A sens w tym, że również i bhina dalet połączyła się w masachu de-Nekudim i w masachu Aciluta siłą malchut wznoszącej się w Nekudim de-Sa’G de-A’K, i jeżeli bhina dalet nie oddziaływałaby w masachu, nie mógłby żaden parcuf wyjść na ten masach, przecież nawet awijut bhiny alef w świecie Nekudim uważa się istaklut dak (cienki), i ziwug de-akaa nie jest zdolny uczynić z niego żadnego parcufa, tym bardziej awijut mecach w świecie Acilut zupełnie nie jest przydatny do ziwug de-akaa dla stworzenia parcufa. Lecz tylko zawdzięczając bhinie dalet połączonej w tych masachim, one stają się przydatnymi do ziwug de-akaa, dlatego że bhina dalet jest połączona z masachem. Jednak można zapytać: jeżeli bhina dalet jest włączona w masach, dlaczego nie wychodzi na niego poziom keter?

86. I odpowiedź jest w tym, że nie jest zdolna bhina dalet wyprowadzić poziomu keter, jeżeli nie znajduje się na miejscu malchut. Wtedy or hozer wznosi się siłą ziwug de-akaa, i obłacza pięć poziomów światła NaRaNHa’J w pięć kelim KaHa’B Tu’M. Jednak, jeżeli bhina dalet znajduje się na miejscu Z’A, gdzie znajdują się wyłącznie cztery kelim KaHa’B i T’T, to or hozer przyciąga nie więcej niż cztery światła NaRaN’H w cztery kelim KaHa’B i T’T. Jeżeli bhina dalet znajduje się na miejscu biny, gdzie nie ma więcej niż trzy kelim KaHa’B, or hozer przyciąga nie więcej niż trzy światła NaRa’N w trzy kelim KaHa’B. Jeżeli bhina dalet znajduje się na miejscu hochmy, to tu znajdują się wyłącznie dwa kelim: keter i hochma, to or hozer przyciąga tylko dwa światła: nefesz i ruach w dwa kelim: keter i hochma, jak było to w Nekudim, gdzie ziwug był uczyniony w nikwej ejnaim, co jest hochmą, i dlatego w czasie katnut wyszedł tam poziom nefesz-ruach. A jeżeli bhina dalet znajduje się na poziomie keter, w którym tylko jedno kli – keter, or hozer obłacza nie więcej niż jedno światło – nefesz, co i odbyło się w Acilucie, gdzie w iburze wchodzi wyłącznie poziom nefesz, dlatego że ziwug był w miejscu mecach, to również jest i kli keter.

Lecz po tym, świecenie jenika wypycha bhinę dalet na miejsce bhiny bet, które nazywane nikwej ejnaim, i wychodzi poziom ruach. Po czym za pomocą świecenia hochmy i biny, w stanie panim be panim wyższego, opuszcza się bhina dalet na swoje miejsce w malchut, a wzniesione bina i Tu’M zapełniają swoje poziomy, i ponownie jest tam pięć kelim KaHa’B Tu’M, i wtedy bhina dalet osiąga poziom keter w świetle jechida, i poziom ten jest to Atik de-Acilut.

87. Teraz należy wyjaśnić, jak wychodzi reszta parcufim, które rozmieszczone są poniżej Atika. A sens w tym, że na początku, po rozbiciu kelim (szwira), wzniósł się masach de-Nekudim w pe de-rosz parcufa Sa’G, czyli kiedy oczyścił się od wszystkich pięciu bhinot awijuta, które wyszły w pięciu parcufim, tak że upodobnił się do masacha rosz de-Sa’G. Po tym, w nim pozostają reszimot awijuta wszystkich pięciu parcufim, oprócz ostatniego utraconego przez niego poziomu (jak i we wszystkich parcufim), i po tym jak włączył się w ziwug w rosz de-Sa’G, odnowione zostają w masachu de-Nekudim awijut wszystkich pięciu parcufim, i wtedy wychodzi ziwug de-akaa na awijut masacha. Jednak nie wszystkie bhinot masacha wychodzą na ziwug, lecz tylko wyższa z nich, czyli awijut w mecach, połączona z bhiną dalet, żeby za pomocą ibur, jenika i mohin dopełnić dziesięć sfirot poziomu keter, które są w jego ocenie odpadami. I dlatego podczas wyjścia Atika z rosz de-Sa’G, razem z nim opuściły się wszystkie reszimot reszty parcufim niewłączonych w ziwug, i po tym jak Atik dopełnia się w ibur, jenika i mohin de-panim, wtedy or elion zaczyna świecić w wyższy poziom z reszimot, które pozostały w nim, czyli teraz jest to awijut bhiny gimel. Przecież trzy poziomy: ibur, jenika, mohin, wyprowadzają dziesięć sfirot poziomu hochma. I jest to parcuf A’A. Tak samo i tu wszystkie reszimot awijuta, które są poniżej awijuta bhiny gimel uważane są za odpady w stosunku do ziwuga bhiny gimel, która wyszła w rosz de-Atik. Kiedy urodził się parcuf A’A i wyszedł z rosz de-Atik na swoje miejsce, razem z nim były tam przyciągnięte wszystkie te reszimot. A po tym jak osiąga A’A wszystkie trzy bhinot: ibur, jenika i mochin w pełni, zaświeciło or elion w wyższy poziom z pozostałych reszimot, czyli awijut bet, i wtedy w tej samej kolejności wychodzi dziesięć sfirot poziomu biny. I wtedy poziomy ibur, jenika, mochin wyprowadziły na ten awijut, dziesięć sfirot na poziomie bina, parcuf Aba we Ima. I tą samą drogą wychodzi reszta parcufim.

Wyjaśniliśmy, w jaki sposób jeden po drugim wychodzą parcufim Aciluta.