Katnut i gadlut, które pojawiły się w świecie Nekudim

69. I została wyjaśniona istota C’B, które odbyło się w parcufie Nekudot de-Sa’G. Siłą tego cimcuma było stworzone dziesięć sfirot świata Nekudim, który jest czwartym parcufem de-A’K. Powtórzmy dokładnie wyjaśnienie o wyjściu dziesięciu sfirot de-Nekudim.

Już było wyjaśnione, w jaki sposób każdy parcuf powstaje z parcufa co nad nim. Każdy parcuf rodzi się i wychodzi z masacha guf parcufa, co nad nim, na skutek oczyszczenia masacha i jego wzniesienia, kiedy odbywa się ziwug w pe wyższego masacha. Przyczyną tego oczyszczenia jest bitusz or makif z masachem wyższego parcufa. Ten bitusz oczyszcza masach od awijut de-guf, równając się z jego właściwościami do poziomu awijut de-rosz, jak powiedziano w punkcie 35. Tak z parcufa keter de-A’K wyszedł parcuf A’B de-A’K, z parcufa A’B de-A’K parcuf Sa’G de-A’K.

I czwarty parcuf de-A’K, który nazywa się dziesięć sfirot świata Nekudim, urodził się i wyszedł z Sa’G de-A’K tą samą drogą.

70. Jednak podczas tworzenia świata Nekudim jest nowy element, który nie miał miejsca w poprzednich parcufim de-A’K. W poprzednich parcufim, w procesie oczyszczenia masacha i jego wzniesienia w pe de-rosz, masach posiadał tylko reszimot de-awijut guf wyższego parcufa. Lecz w procesie oczyszczenia masacha de-Sa’G de-A’K, w którym było stworzenie świata Nekudim, masach zawiera dwa rodzaje reszimot: reszimot własnych poziomów awijuta (na poziomie sfirot guf de-Sa’G de-A’K) i reszimot awijuta de-Zo’N de-A’K poniżej tabura. Odbyło się to na skutek wymieszania dwóch tych rodzajów reszimot poniżej tabura de-A’K, jak powiedziano w punkcie 61, kiedy Nekudot de-Sa’G opuściło się poniżej tabura de-A’K i wymieszało się tam z poziomami Zo’N de-A’K.

71. Z tego powodu w parcufie Nekudim pojawiły się katnut i gadlut. Na poziomie reszimot de-awijut masachu wyszło dziesięć sfirot katnut de-Nekudim, a z poziomu reszimot Zo’N de-A’K poniżej tabura, które połączyły się i wymieszały się z reszimot masachu, wyszło dziesięć sfirot gadlut de-Nekudim.

72. I wiedz, że główne w parcufie Nekudim – jest to dziesięć sfirot de-katnut Nekudim, co wyszły na masach, ponieważ ich pojawienie włączone w poprzednią kolejność, czyli one powstały z masachu guf wyższego parcufa – tak samo jak wyszły wcześniejsze trzy parcufim de-A’K. Lecz dziesięć sfirot de-gadlut de-Nekudim uważane są tylko za dodatek do parcufa Nekudim, ponieważ wyszły tylko od ziwuga na reszimot de-Zo’N de-A’K poniżej tabura. One nie są podporządkowane poprzedniej kolejności, a połączyły się z masachem i dołączyły się do niego z powodu zejścia parcufa Nekudot de-Sa’G poniżej tabura de-A’K. Jak powiedziano w punkcie 70.

73. Na początku opiszemy dziesięć sfirot de-katnut świata Nekudim. Już wiadomo, że na skutek rozprzestrzenienia światła w parcufie Sa’G de-A’K na jego masach, odbył się bitusz or makif i or pnimi. Masach stopniowo oczyścił się. Poziomy, które były stworzone w procesie tego stopniowego oczyszczenia, nazywane są Nekudot de-Sa’G. One opuściły się poniżej tabura de-A’K i wymieszały się tam z bhiną dalet, jak powiedziano w punkcie 62.

I kiedy zostało ukończone oczyszczenie masachu de-guf i w nim pozostał wyłącznie poziom awijut de-rosz, uważa się, że on wzniósł się w rosz de-Sa’G i przyjął tam nowy ziwug na awijut, który pozostał w reszimo masachu (patrz punkt 35).

74. I tak samo i tu uważamy, że ostatni poziom awijuta (awijut bhiny bet) całkowicie zniknął i od niego pozostało wyłącznie reszimo de-itlabszut. I razem z tym pozostał awijut bhiny alef, i dlatego masach w rosz de-Sa’G wzniósł dwa rodzaje ziwuga, jak powiedziano w punkcie 43. Pierwszy ziwug odbył się od włączenia alef de-awijut w bet de-itlabszut. To włączenie nazywa się włączeniem reszimo de-nekewa w reszimo de-zahar. I poprzez ten ziwug został stworzony poziom zbliżony do biny, który jest poziomem Wa’K biny. Ten poziom nazywa się keter de-Nekudim. A na skutek włączenia zahar w reszimo de-nekewa, czyli włączenia reszimo bet de-itlabszut w alef de-awijut, wyszedł Z’A (Wa’K bez rosz), który nazywa się Aw’I de-Nekudim.

I dwa te poziomy nazywane są Ga’R de-Nekudim, czyli dziesięć sfirot rosz de-Nekudim, ponieważ rosz zawsze nazywa się imieniem Ga’R lub nazywa się keter, hochma, bina. Pomiędzy nimi jest różnica. Keter de-Nekudim ma poziom Ga’R. Jego światło nie rozprzestrzenia się w guf i świeci tylko w rosz, a Aw’I de-Nekudim jest to poziom nekewa. Jej światło rozprzestrzenia się w guf i nazywa się siedem niższych sfirot de-Nekudim lub HaGa’T necach, hod, jesod de-Nekudim.

75. I można przeliczyć trzy poziomy – jeden pod drugim: pierwszy – keter de-Nekudim, poziom Wa’K de-bina, drugi poziom – Aw’I de-Nekudim (Z’A). I te dwa poziomy są rosz, jak było powiedziane. Trzeci – Za’T de-Nekudim (HaGa’T NeHI’M) – poziom guf de-Nekudim.

76. Siłą wzniesienia malchut w binę odbyło się rozcięcie poziomu Nekudim na dwie połowy, które nazywane panim i ahoraim. Z tego powodu, że ziwug odbył się w nikwej ejnaim, to w rosz pozostały tylko dwie i pół sfiry: G’E i nikwej ejnaim, czyli sfirot keter, hochma i wyższa połowa biny, które nazywane są kelim de-panim. A kelim AHa’P (niższa połowa biny, Z’A i nukwa) wyszły z dziesięciu sfirot de-rosz i stały się poziomem poniżej rosz. Dlatego kelim de-rosz, które wyszły z rosz, uważane są za kelim de-ahoraim. I tak były rozcięte wszystkie poziomy.

77. Nie ma poziomu, który by nie zawierał panim i ahoraim, ponieważ AHa’P poziomu zahar (parcufa keter de-Nekudim) wyszły z poziomu keter i opuściły się na poziom Aw’I de-Nekudim (poziom nekewa). A AHa’P poziomu nekewa (Aw’I de-Nekudim) opuściły się i spadły na poziom ich guf, czyli na poziom siedmiu sfirot HaGa’T NeHI’M de-Nekudim. Wychodzi, że Aw’I zawierają w sobie dwa poziomy – panim i ahoraim, ponieważ wewnątrz nich znajdują się ahoraim poziomu keter. Czyli AHa’P de-keter. I na nie obłóczone kelim de-panim samych Aw’I, czyli ich własne galgalta ejnaim i nikwej ejnaim.

Również i Za’T de-Nekudim zawierają panim i ahoraim, ponieważ kelim de-ahoraim de-Aw’I (ich AHa’P) znajdują się wewnątrz Za’T i na nie obłóczone z zewnątrz kelim de-panim de-Za’T.

78. I podział poziomu na dwie połowy również jest przyczyną, że na wszystkich poziomach parcufa de-Nekudim obecne są tylko nefesz i ruach, czyli Wa’K bez Ga’R, ponieważ na każdym poziomie brakuje trzech kelim: bina i Zo’N. A więc, tam brakuje Ga’R świateł: neszama, haja i jechida, jak powiedziano w punkcie 24.

I tak było rozjaśnione dziesięć sfirot de-katnut parcufa Nekudim, czyli trzy poziomy keter, Aw’I i Za’T. Na każdym z tych poziomów obecne wyłącznie kelim keter i hochma, i poziom świateł nefesz i ruach, ponieważ bina i Zo’N każdego poziomu spadły na niższy poziom.