C’B, który nazywa się cimcum poziomu necach, hod, jesod

56. I wyjaśniliśmy przeznaczenie C’A, które odbywa się w kli malchut, w bhinie dalet, która nie pozwala jemu przyjmować or elion. Zostały dane określenia masachu i ziwug de-akaa pomiędzy masachem i or elion, który wznosi or hozer. Dowiedzieliśmy się, że te or hozer stało się nowym kli otrzymywania zamiast bhiny dalet. Również był opisany proces oczyszczenia masachu de-guf, odbywający się w guf wszystkich parcufim z powodu bitusz pomiędzy or makif i or pnimi, na skutek czego w guf każdego parcufa wychodzą poziomy światła taamim, nekudot, tagin, otijet. A masach de-guf wznosi się do poziomu masacha de-rosz i czyni możliwym ziwug de-akaa z or elion, na skutek czego rodzi się drugi parcuf, który poniżej poprzedniego o jedną bhinę. Jak również było opisane wyjście pierwszych trzech parcufim de-A’K, które nazywane są Galgalta, A’B, Sa’G i kolejność ich obłóczenia jeden w drugi.

57. I wiedz, że te trzy parcufim Galgalta, A’B, Sa’G de-A’K jeszcze nie mają nawet korzeni dla czterech światów ABE’A. W nich nie ma jeszcze nawet miejsca dla światów Bria, Jecira, Asia, gdyż wewnętrzny parcuf de-A’K kończył się na kropce tego świata.

Również jeszcze nie był otworzony korzeń pożądanego naprawienia – przyczyna cimcuma. Przecież cimcum był uczyniony na bhinę dalet, żeby ją naprawić, i żeby jej otrzymywanie or elion odbywało się na zasadzie podobieństwa właściwości (jak powiedziano w punkcie 10). Cel stworzenia człowieka z czterech poziomów jest w tym, żeby on zajmując się Torą i wykonywaniem przykazań uczynił przyjemność dla Stwórcy. Tak siła otrzymywania bhiny dalet nabędzie właściwość oddawania i nie będzie różnicy pomiędzy otrzymywaniem i oddawaniem. I odbędzie się gmar tikun. A bhina dalet ponownie stanie się kli dla otrzymywania or elion i będzie nierozłączna ze światłem.

Jednak do tej pory jeszcze nie był otworzony korzeń dla tego naprawienia. Żeby to odbyło się, człowiek powinien zawierać w sobie również poziomy powyżej bhiny dalet. W przeciwnym wypadku jak będzie on mógł czynić dobre uczynki nie ze względu na swoją wygodę? Jeżeliby człowiek powstał od stanu parcufim A’K, to miałby odniesienie całkowicie do poziomu pustki, ponieważ bhina dalet (korzeń ciała człowieka) znajduje się poniżej raglin de-A’K, i nie ma tu światła. To miejsce przeciwne właściwościami do or elion, a to znaczy, że jest poziomem śmierci. I jeżeliby człowiek był stworzony z niego, to nie miałby nawet iskry życzenia oddawać. On zupełnie nie mógłby naprawić swoich czynów i nie różniłby się od zwierząt, które żyją tylko ze względu na siebie. I w ten sposób wyglądają grzesznicy, pogrążeni w ogromne pragnienie egoizmu, i nawet dobre uczynki, które oni czynią, oni czynią ze względu na siebie. O tym powiedziano: „Grzesznicy przy życiu nazywani są martwymi, ponieważ ich właściwość przeciwna życiu”.

58. O tym powiedzieli mędrcy: na początku (przyczyna) „wzniosła się” w myśli (siłą cimcuma w zamyśle odeszła bhina dalet) stworzyć świat kategorią din. Zobaczył Stwórca, że świat nie może istnieć (nie może wykonać Zamysłu, ponieważ w takim stanie człowiek nigdy nie będzie czynić dobra bezkorzystnie), i ustawił przed tym kategorię miłosierdzia, łącząc ją z kategorią sądu (malchut wzniosła się do biny, została podsłodzona, i teraz człowiek, który powstał od malchut, może być naprawiony i Zamysł Stworzenia może zostać dokonany).

Wyjaśnienie. Sens słów „na początku, przed tym” – jest to przyczyna, a słowa „po tym, później” – oznaczają skutek. Dlatego napisano, że przyczyną światów, czyli parcufim A’K, które służą jako początek wszystkich światów, były stworzone kategorią din. Sens powiedzianego jest w tym, że cimcum odbył się na poziomie malchut (bhiny dalet), która nazywa się kategorią sądu (din). I tak bhina dalet stała się pustą i w sijum raglin de-A’K. Czyli, jeżeliby świat był stworzony kategorią din, kropka tego świata znajdowałaby się pod sijum raglin de-A’K, i nie byłoby w niej światła.

Zobaczył Stwórca, że świat nie może tak istnieć… W tym stanie u człowieka, który powstał od bhiny dalet, nie byłoby żadnej możliwości nauczyć się oddawać, a to znaczy, że nie byłoby możliwości naprawić świata. Dlatego Najwyższy ustawił wcześniej kategorię miłosierdzia, łącząc ją z kategorią sądu (din).

Wyjaśnienie. Sfira bina nazywa się kategorią miłosierdzia, a sfira malchut – kategorią sądu, ponieważ na nią był uczyniony cimcum. Stwórca wzniósł kategorię sądu (siłę sijum w sfirze malchut) do biny, czyli do kategorii miłosierdzia, i połączył je, włączając jedną w drugą. Siłą tego połączenia i bhina dalet (kategoria sądu) zawiera iskry możliwości oddawać, które są obecne tylko w kelim biny. Jak to powiedziano w punkcie 5.

Tak wyszło, że i ciało człowieka, który powstaje od bhiny dalet, posiada właściwości oddawania i może czynić dobre uczynki celem dostarczyć zadowolenie dla Stwórcy. Człowiek może obrócić swoją właściwość otrzymywania w instrument otrzymywania dla oddawania. I świat zostanie naprawiony, jak i zamyślono.

59. To połączenie poziomu malchut i biny odbyło się w parcufie Sa’G de-A’K, co doprowadziło do cimcuma dwóch światów poniżej niego, ponieważ w nim, w miejscu biny, odbyło się ukończenie or elion. Tak wyszło, że malchut mesajemet, rozmieszczona wcześniej w sijum raglin de-Sa’G de-A’K, nad kropką tego świata, wzniosła się i ukończyła or elion w miejscu pośrodku biny guf de-Sa’G de-A’K, która nazywa się tiferet. Sfirot keter, hochma, bina de-guf nazywane są HaGa’T, a więc tiferet – jest to bina de-guf.

I również malchut mezdaweget, która wcześniej była na poziomie pe de-rosz w parcufie Sa’G de-A’K, wzniosła się do miejsca nikwej ejnaim de-A’K, czyli do połowy biny de-rosz. I tam w miejscu nikwej ejnaim odbył się ziwug dla stworzenia parcufa M’A de-A’K, który nazywa się świat Nekudim.

60. Taki cimcum nazywa się również cimcum poziomów necach, hod, jesod de-A’K. Ponieważ parcuf Sa’G de-A’K, który ukończył się w tym samym miejscu, gdzie parcuf Galgalta de-A’K, czyli nad kropką tego świata, na skutek połączenia i wzniesienia malchut w miejsce biny, kończy się nad taburem wewnętrznego parcufa A’K, czyli w miejscu połowy tiferet (połowy biny de-guf) wewnętrznego parcufa A’K. Ponieważ wznosząc się tam, malchut mesajemet zatrzymała rozprzestrzenienie or elion i tam była stworzona pusta przestrzeń, na skutek czego poziomy tiferet, necach, hod, jesod de-Sa’G zostały puste.

C’B nazywa się cimcum NeH’I de-A’K, gdyż nowe ukończenie światła, które odbyło się w miejscu tabura, doprowadziło do zniknięcia światła z poziomu necach, hod, jesod de-A’K. Tak uważa się, że AHa’P de-rosz de-Sa’G wyszedł z poziomu rosz Sa’G i stał się jego guf, ponieważ malchut mezdaweget wzniosła się w nikwej ejnaim, i dziesięć sfirot de-rosz wyszły powyżej masachu, co w nikwej ejnaim, a poziomy umieszczone poniżej nikwej ejnaim już nazywane są guf parcufa, ponieważ mogą otrzymać tylko świecenie odnoszące się do poziomu poniżej nikwej ejnaim, a jest to poziom guf. I te dziesięć sfirot, które wyszły z nikwej ejnaim de-Sa’G de-A’K, opuściły się na swoje miejsce poniżej tabura wewnętrznego parcufa de-A’K, otrzymały tam rosz i guf – i one nazywane są światem Nekudim. I wiedz, że ten nowy sijum w miejscu biny de-guf nazywa się parsa. Są tu wewnętrzne poziomy i zewnętrzne. Dziesięć zewnętrznych sfirot nazywane są światem Nekudim, a dziesięć wewnętrznych sfirot nazywane są M’A i Bo’N parcufa A’K.

61. Jednak należy wyjaśnić: Jeżeli dziesięć sfirot de-Nekudim i M’A de-A’K powstały z nikwej ejnaim de-rosz Sa’G, one powinne były obłóczyć parcuf Sa’G od pe de-rosz i niżej, jak było w poprzednich parcufim, gdzie każdy parcuf obłaczał wyższy od pe de-rosz i niżej. Dlaczego i tu nie odbywa się to samo, a tu dziesięć sfirot opuściło się, żeby obłóczyć parcuf Sa’G poniżej tabura de-A’K?

Żeby zrozumieć to, należy dobrze pojąć, jak odbyło się połączenie biny i malchut.

62. Rzecz w tym, że kiedy wyszedł parcuf Sa’G, on cały ukończył się powyżej tabura wewnętrznego parcufa A’K. To było wyjaśnione i w parcufie A’B de-A’K, ponieważ jego sfirot nie mogły rozprzestrzenić się poniżej tabura, gdyż tam rozpoczyna się władza bhiny dalet wewnętrznego parcufa A’K (na poziomie jego dziesięciu sfirot de-sof). A parcufim A’B i Sa’G nie mają nic wspólnego z bhiną dalet (jak było wyjaśnione w punkcie 54). Kiedy w parcufie Sa’G odbył się bitusz or makif na masach de-Sa’G, to oczyścił się masach de-Sa’G od awijuta bhiny bet. Światło przyszło na poziom bet de-itlabszut i alef de-awijut, odeszły taamim de-Sa’G i wyszedł poziom nekudot na awijut, który pozostał w masachu (Wa’K bez rosz), ponieważ na alef de-awijut wychodzi dziesięć sfirot Z’A bez Ga’R.

I na poziomie zahar (bet de-itlabszut) poziom biny obecny tylko w zbliżeniu, co uważa się poziomem Wa’K de-bina. Więc ten poziom Nekudot de-Sa’G równa się właściwościami dziesięciu sfirot de-sijum, co poniżej tabura de-A’K, gdyż one są poziomem Wa’K bez rosz (jak powiedziano w punkcie 52). A wiadomo, że podobieństwo właściwości zbliża duchowe obiekty, i dlatego ten poziom Nekudot de-Sa’G opuścił się poniżej tabura de-A’K, łącząc się z Zo’N de-A’K. I te dwa poziomy stały się tam jako jeden.

63. Może wyniknąć pytanie: Jak można mówić o podobieństwie tych poziomów, jeżeli one powstały na różny awijut? Nekudot de-Sa’G powstają od awijut bet i nie mają nic wspólnego z awijut dalet. I chociaż ich poziom – Z’A, nie jest to podobne do poziomu Z’A poniżej tabura de-A’K (Z’A odnoszący się do bhiny dalet).

Odpowiedź: Awijut w parcufie jest zauważany tylko podczas odejścia światła, lecz nie podczas jego przyciągania. Dlatego kiedy parcuf Nekudot de-Sa’G pojawił się na poziomie Z’A, to opuścił się i obłóczył się w Zo’N poniżej tabura de-A’K. I wtedy bhina bet i dalet (bina i malchut) wymieszały się wzajemnie i odbył się C’B, czyli był uczyniony nowy sijum na poziomie biny de-guf tego parcufa. Jak również odbyła się zmiana miejsca ziwuga, i pe de-rosz przemieścił się w nikwej ejnaim.

64. I tak, korzeń połączenia poziomu malchut i biny, który nazywa się C’B, znajduje się poniżej tabura de-A’K, i jego istota – w rozprzestrzenieniu parcufa Nekudot de-Sa’G tam. Dziesięć sfirot de-Nekudim, które powstały od C’B, nie mogły rozprzestrzenić się powyżej tabura de-A’K, ponieważ żadna siła nie objawia się powyżej swojego korzenia. A ponieważ miejsce powstania C’B znajduje się poniżej tabura, to dziesięć sfirot Nekudim zobowiązane rozprzestrzenić się tam.