Bitusz pomiędzy or makif i or pnimi

33. Właśnie bitusz pomiędzy or pnimi i or makif jest przyczyną oczyszczenia masacha i zniknięcia ostatniego poziomu jego awijut. Te dwa rodzaje światła przeciwne jedno drugiemu według swojej istoty, lecz obydwa połączone z masachem malchut de-rosz de-A’K, i dlatego pomiędzy nimi odbywa się uderzenie.

Wyjaśnienie. Ziwug de-akaa, odbywający się w pe de-rosz de-A’K, czyli na masach malchut de-rosz, która nazywa się pe, jest przyczyną dwóch zjawisk: pierwsze – obłóczenie or pnimi de-A’K w or hozer (jak powiedziano w punkcie 14) i drugie – wyjście or makif. Ponieważ kiedy masach nie pozwala światłu Ejn Sof obłóczyć się w bhinę dalet, to światło Ejn Sof (całe to światło, które nie może być obłóczone w or hozer) wychodzi na zewnątrz i staje się or makif. I tak masach w pe, jest przyczyną – na równi jak or pnimi, tak i or makif.

34. Wyjaśniliśmy, że jak or pnimi tak i or makif połączone z masachem, lecz to połączenie odbywa się przeciwnymi sobie działaniami. W tej samej mierze, w jakiej masach przyciąga część or elion wewnątrz parcufa za pośrednictwem or hozer, obłóczonego na or elion, również on oddala or makif, nie pozwalając jemu przeniknąć w parcuf. Cała miara światła, co pozostaje poza parcufem (or makif), jest bardzo wielka z powodu masacha, który nie pozwala temu światłu przeniknąć w A’K (jak powiedziano w punkcie 32). Ten fakt jest rozpatrywany jako uderzenie światła w masach, który je odpycha. Czyli życzenie światła przeniknąć w parcuf uważa się jako uderzenie w masach.

Z innej strony siły kaszijut i awijut masachu uderzają w or makif, pragnący przeniknąć wewnątrz, i zatrzymują go, podobnie do tego, jak masach uderza w or elion podczas ziwuga. To uderzenie, odbywające się pomiędzy or makif i awijutem masachu, nazywane jest bitusz pomiędzy or makif i or pnimi.

Co prawda, ten bitusz odbywa się wyłącznie na poziomie guf parcufa, ponieważ tylko tam jest obłóczenie światła w kelim, które pozostawiają or makif poza kelim. Lecz inaczej jest w dziesięciu sfirot rosz – tam nie ma bitusz, ponieważ tam or hozer uważa się nie jako kelim, a tylko za ich subtelne korzenie. Więc ich światło jeszcze nie uważa się ograniczonym poprzez or pnimi, i nie ma możliwości odróżnić or pnimi od or makif. A jeżeli tak, to nie jest możliwym mówić o uderzeniu or pnimi i or makif w dziesięciu sfirot rosz. I tylko wtedy, kiedy światło rozprzestrzenia się poniżej pe, w dziesięć sfirot de-guf, i obłacza się w kelim (w dziesięć sfirot or hozer poniżej pe), tam odbywa się uderzenie pomiędzy or pnimi, znajdującym się w kelim, i or makif, które nie przeniknęło w kelim.

35. I ten bitusz trwa do tej pory, dopóki or makif nie oczyści masachu od całego awijuta. I wtedy masach wznosi się do swego wyższego korzenia – w pe de-rosz, ponieważ masach i awijut de-guf (z góry w dół) są już oczyszczone, i pozostaje tylko korzeń de-guf – poziom masacha de-malchut de-rosz (masach w pe). Czyli masach oczyszcza się od całego awijuta z góry w dół, dzielącego pomiędzy or pnimi i or makif, i w nim pozostaje tylko awijut z dołu do góry, gdzie jeszcze nie ma różnicy pomiędzy or pnimi i or makif.

Wiadomo, że podobieństwo właściwości zbliża duchowe obiekty. Kiedy masach de-guf był oczyszczony od całego awijuta de-guf i w nim pozostał tylko awijut równy masachowi w pe de-rosz, jego właściwość zrównała się z właściwością masachu de-rosz, i masach de-guf przestał różnić się od masacha de-rosz. I o tym powiedziano, że masach de-guf wzniósł się w pe de-rosz.

A kiedy masach de-guf był włączony w masach de-rosz, to on był włączony w ziwug de-akaa, co w masachu pe de-rosz. Na niego ponownie był uczyniony ziwug de-akaa i od tego powstało dziesięć sfirot nowego poziomu, który nazywa się A’B de-A’K i parcuf hochma de-A’K. Ten parcuf uważa się za syna i porodzenie pierwszego parcufa de-A’K.

36. Po tym jak w parcufie A’B de-A’K były ukończone poziomy rosz i guf, w nim odbył się bitusz pomiędzy or pnimi i or makif – podobnie jak w pierwszym parcufie de-A’K. Wtedy masach jego guf również był oczyszczony od całego awijuta de-guf, jego właściwość stała się podobna do masachu de-rosz i on włączył się w ziwug na poziomie pe de-rosz. Tak tam ponownie odbył się ziwug de-akaa i wyprowadził nowy poziom dziesięciu sfirot na poziomie bina, który nazywa się Sa’G de-A’K. Ten parcuf nazywa się synem i porodzeniem parcufa A’B de-A’K, ponieważ on powstał od ziwug de-pe w jego rosz. I w ten sam sposób wyszły parcufim od Sa’G de-A’K i niżej.